Gepubliceerd in De Tijd op 27 januari 2011

Minister van begroting Vanhengel haalde gisteren de krantenkoppen met een waarschuwing dat België in maart niet alleen haar begroting voor 2011, maar ook voor 2012 moet voorleggen aan de EU. Niets nieuw onder de zon, zal u denken. Was het maar zo. Dit is nog maar de helft van het verhaal.

Als reactie op de eurocrisis kwamen de 27 Europese regeringsleiders vorig jaar overeen om niet alleen hun budgettair, maar ook hun economisch beleid strikt te coördineren. Eén van de maatregelen is het Europees Semester. Dit Semester houdt in dat elke lidstaat in het voorjaar uiterst rigoureus moet rapporteren aan de EU.

Elke Lidstaat moet uiterlijk in april twee documenten indienen. Ten eerste is er het Stabiliteitspact, dat de nationale begroting omvat. Tot voor kort lag de nadruk enkel op het jaarlijks tekort. Door de problemen in Griekenland en Ierland zal de nadruk vanaf nu veel meer liggen op de overheidsschuld. Zoals u weet torst België een historisch hoge schuld van net geen 100% BNP. Daarom is de kans klein dat de EU vrede zal nemen met begrotingsvooruitzichten die slechts lopen tot 2012, zoals minister Vanhengel stelt. Hoogstwaarschijnlijk zullen ook begrotingdoelstellingen tot ’15 vereist zijn, die zicht geven op een structurele afbouw van de overheiddschuld. Hiertoe zal een besparingsoperatie nodig zijn die minstens even belangrijk is als het Globaal Plan dat begin jaren negentig in België werd doorgevoerd. Maar daar houdt het niet mee op.

Ten tweede moet elke lidstaat vanaf nu ook een Nationaal Hervormingsplan indienen. Dit bevat twee luiken. Enerzijds, geven de lidstaten aan hoe zij de doelstellingen van het Europees plan voor een nieuwe economie Europa2020 – de opvolger van de Lissabon Agenda – zullen realiseren. De belangrijkste doelstellingen zijn 75% tewerkstellingsgraad de 20-20-20 energie- en milieunorm en investeringen in innovatie van 3% BNP. Anderzijds, moet elke lidstaat ook rapporteren over de stand van bepaalde macro-economische indicatoren, zoals de evolutie van de pensioenlasten, de loonkosten en de vastgoedprijzen. In het Hervormingsplan moet België duidelijk aangeven welke concrete structurele hervormingen zullen doorgevoerd worden om die doelstellingen te halen, bijvoorbeeld maatregelen ter verhoging van de werkgelegenheid bij ouderen en jongeren. Samengevat, het Hervormingsplan bepaalt het hart van het socio-economisch beleid van ons land.

Het Europees Semester is nu al van toepassing. Elk lidstaat is onderworpen aan een strikte timing in de loop van het voorjaar (vandaar ‘semester’). In maart lanceert de EU een scorebord met de resultaten van elk land. Name and shame. Maar vooral, uiterlijk in april dient België haar Stabiliteitspact en Hervormingsplan in te dienen bij de EU. Na overleg tussen de EU en België, keurt de Europese Raad begin juli deze plannen definitief goed … of af. Ook al doet de federale regering in lopende zaken dit jaar nog een noodzakelijke en nobele inspanning om de begroting 2011 in lijn te brengen met Europa, dat zal niet volstaan. Europa zal een begrotingstraject én economisch beleid eisen dat minstens de komende drie à vier jaar omvat. Indien dit niet gebeurt, zullen niet zozeer de regeringsonderhandelaars de krachtlijnen bepalen van het toekomstige nationale socio-economische beleid, maar veeleer de concrete aanbevelingen vanwege de EU. Het laksisme waar het Stabiliteitspact en de Lissabon Agenda vroeger mee kampten, is door de eurocrisis immers voltooid verleden tijd. Niet alleen omdat vanaf 2013 het sanctiemechanisme wat betreft het Stabiliteitspact (semi-)automatisch zal werken, met sancties tot vermoedelijk 0,2 – 0,5% BNP. Maar over de rug van Europa kijken ook de financiële markten nauwlettend toe.
Het is dus hoog tijd om het Belgisch Semester uit te tekenen, en dit ‘in nauwe samenwerking met de nationale parlementen, regio’s en sociale partners’. De klok tikt.

Peter Van Rompuy, senator voor CD&V

Print Print

Geef een reactie
No comments yet.

About

Over deze Blog

We mogen hierbij niet enkel naar de dingen kijken zoals ze zijn en ons afvragen: waarom? Het is hoog tijd om nieuwe ideeen te lanceren en ons af te vragen: waarom niet?

Peter’s Twitter
 
RSS